Suport personalitzat a l’aprenentatge

Adaptar els continguts escolars a les necessitats pròpies de cada alumne en el context de classe no és mai senzill i tampoc es pot dedicar sempre més temps i/o enfocaments a un mateix tema d’aprenentatge. D’això se’n desprenen conseqüències com:

 • Alumnes amb aprenentatges poc adquirits que condicionen els anys posteriors d’estudi.
 • Competència d’autonomia personal molt poc treballada.
 • Autoestima i autoconcepte acadèmic baix.

Orió Eduserveis, SL. , a través del projecte Suport Personalitzat d’Estudi, ofereix un espai d’acompanyament del procés educatiu en totes les etapes en què es vetlla per potenciar l’autonomia personal de l’alumne, reforçar els seus coneixements previs per consolidar unes bones bases d’aprenentatge i, també, per treballar els continguts des de visions i materials didàctics diversos per donar sentit a l’aprenentatge i fer-los comprensibles i de més bon assimilar. L’objectiu principal de tot això és que els alumnes obtinguin un millor nivell acadèmic.

Destinataris: Alumnes de PRIMÀRIA – SECUNDÀRIA – BATX/UNIVERSITAT

Objectius

 • Definir els aprenentatges principals que es volen millorar i treballar.
 • Analitzar les causes de les dificultats d’aprenentatge en aquests aspectes o potenciar tècniques òptimes per a la consecució dels objectius.
 • Tutoritzar la realització del treball encomanat pel centre escolar (escola / institut).
 • Ensenyar a aprendre significativament i autònoma.
 • Elaborar un pla de treball si s’escau.
 • Resoldre dubtes i donar bases per a l’aprenentatge.

Mètode

 • 1r. Entrevista amb la família
 • 2n. Fer partícip l’alumne dels objectius de treball
 • 3r. Coneixement de l’alumne/a i establiment del pla de treball.
 • 4t. Utilització de diferents recursos didàctics per potenciar l’aprenentatge i autonomia dels alumnes.

Recursos

 • Professionals amb titulacions universitàries i experiència en la docència:

- Àmbit humanístic: Llengües (català, castellà, anglès), C. Socials, Filosofia

- Àmbit científic: Matemàtiques, Tecnologia, C. Experimentals, Física i Química

 • Material didàctic per temes específics d’aprenentatge.
 • Dossier de diagnosi i seguiment del treball de l’alumne.
 • Elaboració d’informes de seguiment trimestral per a les famílies.
 • Altres: recursos informàtics, mètodes de treball cooperatiu, activitats de reforç d’autoconcepte acadèmic, etc.