Qui som

ORIÓ SERVEIS EDUCATIUS d’acord amb un estil propi i un plantejament educatiu de fons, analitza cadascuna de les propostes d’encàrrec de servei i en confecciona un pressupost. Un cop acceptades, es realitza una anàlisi de l’entorn i es concreta i s’adapta la proposta del servei. A partir d’aquest moment s’actua de la manera següent:

 

Departament Tècnic - Coordinació pedagògica i de centres educatius

Albert Bayot i Fuertes - Neus Morera Corral - Laia Bayot Ginebreda

@: abayot@orioeduserveis.net / nmorera@orioeduserveis.net / lbayot@orioeduserveis.net

Objectius:
 • Assegurar la coherència entre la línia pedagògica de l'empresa i els serveis que ofereix.
 • Vetllar per la innovació i la recerca.
 • Dirigir el treball pedagògic del personal dels serveis educatius.
Funcions:
 • Ser present, de forma rotativa i setmanal, en els diferents serveis i activitats.
 • Dirigir les reunions de treball educatiu.
 • Substituir eventualment el personal educatiu dels diferents serveis i vehicular les urgències.
 • Elaborar o cercar materials formatius per a la innovació educativa.
 • Col·laborar en les xerrades o els assessoraments de l'empresa.
 • Dissenyar noves accions, activitats o serveis.
 • Participar en els processos de selecció de personal.

 

Departament Tècnic - Coordinació de serveis d'àmbit social

Albert Bayot i Fuertes - Núria Pacheco Bardera - Jonàs Carbonés Camps

@: abayot@orioeduserveis.net / nuriapacheco@orioeduserveis.netjcarbones@orioeduserveis.net

Objectius:
 • Disseny, supervisió dels projectes d’intervenció de cada centre o institució de treball.
 • Elaboració dels programes d’assessorament.
 • Formació dels treballadors.
 • Disseny de la filosofia i la metodologia de l’empresa.
Funcions:
 • Escriure i explicar els elements metodològics característics de l’empresa.
 • Supervisar el seguiment de la metodologia.
 • Coordinar reunions setmanals de discussió de casos.
 • Assessorar les intervencions dels educadors.
 • Elaborar el material documental de suport.
 • Dur a terme xerrades, assessoraments, cursos, tallers i formar altre personal per a fer-ho.
 • Vetllar per la coherència de les actuacions que es fan i les necessitats del Sistema Educatiu i de les prioritats de la política educativa.
 • Participar en la selecció del personal.

 

Departament Administratiu

Anna Caliz Ramon - Sergi Custey Malè 

@: acaliz@orioeduserveis.net / scustey@orioeduserveis.net 

Objectius:
 • Administrar els béns de l’empresa.
 • Controlar les finances: proveïment, control de despesa, pressupostos, liquidacions…
 • Assumptes contractuals.
 • Optimitzar recursos.
 • Relació empresa-assessoria.
Funcions: 
 • Dur al dia la comptabilitat i la tresoreria.
 • Fer la previsió d’ingressos i despeses.
 • Estudiar la viabilitat econòmica de cada projecte i elaborar-ne un pressupost.
 • Emissió de rebuts, factures i pressupostos.
 • Redactar propostes de convenis per a cada projecte.
 • Dur al dia els tràmits de contractació de personal i liquidació d'impostos amb l’assessoria.
 • Realitzar les tasques de gestió de cobrament i pagament.

 

Departament comercial i de representació

Marc Zamora Amorós

@: mzamora@orioeduserveis.net

Objectius:
 • Donar a conèixer l’empresa, la seva filosofia, metodologia i serveis que ofereix.
 • Coneixement dels possibles àmbits d’actuació i relació amb ells.
 • Establir contacte amb estaments públics que tinguin relació amb tasques de caràcter
  educatiu.
 • Vetllar per la imatge i la qualitat de l'empresa.
 • Vetllar per la bona relació client-Orió i mantenir el canal permanent i fluït de comunicació.
Funcions:
 • Elaborar un cens de possibles usuaris.
 • Fer les visites necessàries per exposar l'empresa i per concretar els serveis contractats.
 • Realitzar el seguiment de la satisfacció del servei i de possibles noves necessitats.
 • Resolució de qualsevol problema o conflicte client-empresa restablint la confiaça i el funcionament òptim.
 • Ser la imatge visible de l'empresa.