La nostra manera de treballar

ORIÓ, SERVEIS EDUCATIUS, d'acord amb un estil propi i un plantejament educatiu de fons, analitza cadascuna de les propostes d'encàrrec de servei i en confecciona un pressupost. Un cop acceptades, es realitza una anàlisi de l'entorn i es concreta i s'adapta la proposta del servei. A partir d'aquest moment s'actua de la manera següent:
 1. SELECCIÓ DE PERSONAL
  • Selecció i contractació, si s’escau, del personal que realitzarà el servei. ORIÓ assumeix el compromís de donar resposta a qualsevol eventualitat que requereixi la substitució temporal o permanent d’aquest
 2. PROPOSTA
  • Concreció de la proposta i posada en marxa del servei (o realització puntual).
 3. PLA DE TREBALL
  • Presentació d’un Pla de treball amb indicadors per a la revisió i el control ( en cas de centres s’elabora la Carta de serveis que contempla els compromisos adquirits per valorar la qualitat del servei ofert)
 4. SEGUIMENT
  • Reunió de seguiment i anàlisi. Ajustament del servei, si s’escau.
 5. GARANTIA
  • Supervisió, suport, coordinació i formació del personal.
 6. AVALUACIÓ
  • Avaluació final (en acabar el curs o el servei o el període de contractació)
 7. RENOVACIÓ
  • Renovació, si s’escau.