Projectes i serveis de l'àmbit social

Cada vegada més, sorgeixen necessitats de serveis educatius en l’àmbit paraescolar o en l’àmbit social per anar donant resposta pedagògica a múltiples problemàtiques que planteja la societat avui dia.

Aquests serveis – sovint en forma de nous projectes- necessiten una tasca d’anàlisi de l’entorn i de propostes concretes de treball.

ORIÓEDUSERVEIS SL gestiona projectes i serveis, estudiant-ne les seves especificitats, elaborant i/o desenvolupant plans de treball per realitzar-los i contractant els professionals escaients per dur-los a terme, d’acord amb un model de gestió de qualitat.

Gestionem serveis i projectes per a: institucions educatives, ajuntaments i consells comarcals, centres culturals, departaments de l’administració, plans educatius d’entorn, etc.