Gestió de centres i serveis educatius

Gestió de centres educatius

Hi ha centres educatius, de titularitat pública, que poden gestionar-se amb un equip de professionals que, adequadament coordinats i amb un projecte sòlid de fons però adequat a cada context, ofereixen un model innovador i de qualitat.

Orió Eduserveis estudia cada centre, el seu entorn i la seva història, aporta els professionals necessaris i presenta un projecte educatiu i de gestió per establir una negociació que adeqüi i acordi un servei per a les necessitats de cada cas i que els doni resposta.

Gestionarem el centre d’acord amb una CARTA DE SERVEIS prèviament pactada, adquirint uns compromisos de qualitat del servei que seran revisats en acabar cada curs.

Tipus de centres que gestionem:

  • Llars d'Infants - Escoles Bressol
  • Centres Culturals
  • Centres Cívics
  • Centres de Formació Específica

Serveis educatius

Cada vegada més, sorgeixen necessitats de serveis educatius en l’àmbit paraescolar o en l’àmbit social per anar donant resposta pedagògica a múltiples problemàtiques que planteja la societat avui dia.

Aquests serveis – sovint en forma de nous projectes- necessiten una tasca d’anàlisi de l’entorn i de propostes concretes de treball.

Orió Eduserveis gestiona projectes i serveis, estudiant-ne les seves especificitats, elaborant o desenvolupant plans de treball per realitzar-los i contractant els professionals escaients per dur-los a terme, d’acord amb un model de gestió de qualitat.

Gestionem serveis i projectes per a: institucions educatives, ajuntaments i consells comarcals, centres culturals, departaments de l’administració, plans educatius d’entorn, etc.