Educadors socials o tècnics en integració social per centres de secundària

La universalització de l’ensenyament fins als 16 anys i la creixent complexitat de la societat han comportat, en els darrers deu anys, un canvi molt profund en els centres de Secundària.

El professorat ha hagut d’adaptar-se a un altre estil docent però, a més, en moltes ocasions es troba desbordat per un conjunt de factors que presenta l’alumnat en general o bé alguns alumnes i que, tot i escapant-se de la feina docent, interfereixen profundament en els processos d’ensenyament – aprenentatge. D’altra banda, la bona convivència dins del centre és un requisit importantíssim per desenvolupar bé l’acció docent.

ORIOEDUSERVEIS SL posa a l’abast dels centres les figures professionals dels l’EDUCADOR/A SOCIAL i dels TÈCNICS EN INTEGRACIÓ SOCIAL (TIS), amb un perfil preparat per al treball en grups, de seguiment personal, de relació amb les famílies i de mediació fora de l’aula a fi de poder alleugerir als docents el pes i la dedicació que comporta tota la casuística amb què es troba en el centre.

Es tracta d’una dedicació variable d’hores setmanals a pactar amb els centres que pot incloure:

 • Suport a la tutoria (a demanda de tutors, coordinadors o equip directiu), acompanyament i relació
  d’ajuda a les persones.
 • Planificació, intervenció i avaluació d’accions educatives individuals o de grup per aconseguir
  objectius de millora personal en casos d’alumnat amb determinades dificultats (personals, de relació,
  socials…)
 • Suport a l’organització de la vida quotidiana en situacions de convivència col·lectiva (pati, sortides
  de tutoria, jornades d’activitats…): ordenació de l’espai, el temps i de l’adequació a les normes del
  centre i a les normes bàsiques de relació.
 • Dinamització de grups: afavorint dinàmiques per millorar la interacció dels seus membres o per
  gestionar conflictes. (activitats lúdiques, terapèutiques, culturals, socials,…)
 • Mediació i prevenció o resolució de conflictes que es donen entre grups d’alumnes.
 • Suport per al contacte amb les famílies amb la finalitat prioritària d’implicar-les en els problemes que
  presenten els seus fills o filles.
 • Plantejament de la intervenció i disseny de projectes o programes de prevenció o sensibilització.
  Contacte amb entitats o agents externs que puguin intervenir en aquestes campanyes.
 • Gestió i administració per assegurar els recursos materials per a desenvolupar les accions
  dissenyades i pel bon funcionament de l’organització en els diferents aspectes.
 • Relacions institucionals amb l’entorn familiar, social o administratiu en els quals es produeixin les
  intervencions.